W podmiocie leczniczym może działać albo biblioteka utworzona przez ten podmiot lub jej punkt biblioteczny, albo filia lub punkt biblioteczny biblioteki publicznej.
Filia lub punkt biblioteczny biblioteki publicznej działa na podstawie porozumienia zawartego przez podmiot z biblioteką. Z biblioteki, filii lub punktu bibliotecznego mogą korzystać również pracownicy podmiotu leczniczego. Dla punktów bibliotecznych utworzonych w oddziałach chorób zakaźnych wydziela się materiały biblioteczne. Podmiot leczniczy, który utworzył bibliotekę, może, na podstawie porozumienia zawartego z biblioteką publiczną, współdziałać w wykonywaniu obsługi bibliotecznej pacjentów.

Obsługę biblioteczną pacjentów podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, z wyłączeniem podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą wyłącznie w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin, zwanego dalej „podmiotem leczniczym”, realizuje: 

1) biblioteka utworzona przez podmiot leczniczy lub punkt biblioteczny takiej biblioteki albo 
2) filia lub punkt biblioteczny biblioteki publicznej, na podstawie porozumienia zawartego przez podmiot leczniczy z tą biblioteką. 
orozumienie, określa: 
1) organizację filii lub punktu bibliotecznego; 
2) warunki lokalowe oraz wyposażenie filii lub punktu bibliotecznego; 
3) zaopatrzenie filii lub punktu bibliotecznego w materiały biblioteczne.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu organizacji obsługi bibliotecznej w podmiotach leczniczych oraz sposobu współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi (Dz. U. 2012 poz. 1406)