4) Przejęcie zakładu pracy a zmiana wynagrodzenia

Pracownicy przechodzący do nowego pracodawcy na zasadzie art. 23[1] kodeksu pracy w warunkach, gdy regulamin wynagradzania u tego pracodawcy jest mniej korzystny od dotychczas obowiązującego ich regulaminu, zachowują uprawnienia w zakresie treści stosunku pracy i warunków wynagradzania do czasu upływu okresu ich wypowiedzenia. Nie ma do nich zastosowania przepis art. 241[8] kodeksu pracy dotyczący układu zbiorowego pracy, gwarantujący prawo do dotychczasowego wyższego wynagrodzenia przez okres jednego roku. Jeżeli jednak postanowienia nowego regulaminu wynagrodzenia są od regulaminu dotychczasowego korzystniejsze, wówczas na mocy przepisów art. 241[13] kodeksu pracy, które mają zastosowanie również do regulaminów wynagradzania, z dniem przejęcia pracowników, korzystniejsze postanowienia regulaminu wynagradzania zastępują z mocy prawa warunki umowy o pracę i innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. 

Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli w zakładzie działa kilka organizacji związkowych, do wydania regulaminu konieczne jest uzgodnienie jego treści ze wspólną reprezentacją wszystkich związków zawodowych lub związków zawodowych reprezentatywnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854). Jeżeli nie przedstawią one wspólnego stanowiska w ciągu 30 dni od przedłożenia im projektu regulaminu, pracodawca będzie uprawniony do wydania tego aktu samodzielnie, po rozpatrzeniu ich odrębnych stanowisk. Każda z zakładowych organizacji związkowych oddzielnie ma jedynie kompetencje opiniodawcze. 

Warunkiem wejścia w życie regulaminu jest jego publikacja.