2)Jak ustalić i zmienić termin wypłaty wynagrodzenia
Pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu, przy czym termin wypłaty powinien być jednakowy w każdym miesiącu oraz znany wcześniej pracownikowi. Jeżeli wynagrodzenie płatne jest z dołu, należy je wypłacić nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który przysługuje wynagrodzenie, a jeżeli przyjęty dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie powinno zostać wypłacone w dniu poprzedzającym.
Zasady wypłaty wynagrodzenia, a w szczególności: miejsce, termin i czas może zostać określony w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy, innych wewnętrznych przepisach obowiązujących u pracodawcy lub umowie o pracę.
Regulamin pracy ustalają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, u których nie obowiązuje układ zbiorowy pracy. Treść regulaminu pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z działającą u niego w zakładową organizacją związkową.
Jeżeli u pracodawcy nie ma zakładowej organizacji związkowej lub gdy prowadzone negocjacje nie doprowadziły do ustalenia regulaminu, ustala go samodzielnie pracodawca - ustalając tym samym termin wypłaty wynagrodzenia. Postanowienia regulaminu pracy wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dni poinformowania pracowników o jego treści. Przekazanie takiej informacji następuje w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 104(3) kodeksu pracy). Nowo zatrudnieni pracownicy powinni zostać poinformowani o treści regulaminu przed rozpoczęciem pracy. Analogiczny tryb postępowania należy przyjąć w przypadku, gdy zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia wymaga dokonania korekty regulaminu pracy.
Termin wypłaty wynagrodzenia może również zostać określony w regulaminie wynagradzania. Zgodnie z art. 775 § 1 kodeksu pracy taki regulamin ustala pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników nie objętych zakładowym układem zbiorowym pracy lub ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, w których ustalono warunki wynagradzania za pracę. Zasadniczo treść regulaminu wynagradzania ustala pracodawca, jeżeli jednak działa u niego zakładowa organizacja związkowa powinien uzgodnić z nią treść regulaminu. Regulamin wynagradzania a także jego zmiany wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 77(2) § 6 kodeksu pracy).
Jeżeli termin wypłaty wynagrodzenia został ustalony w umowie o pracę, jego przesunięcie wymaga zmiany treści umowy, a więc powinno nastąpić na podstawie porozumienia pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą lub wypowiedzenia zmieniającego. Jeżeli zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia następuje na podstawie porozumienia stron, może ona nastąpić w dowolnie wybranym terminie. Jeżeli natomiast pracodawca dokonuje wypowiedzenia warunków pracy i płacy, nowy termin będzie obowiązywał z upływem okresu wypowiedzenia przysługującemu pracownikowi.
Jeśli pracodawca nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy to o terminie wypłaty wynagrodzenia powinien poinformować pracownika w informacji, o której mowa w art. 29 § 1 kodeksu pracy. Informację taką pracownik powinien otrzymać w terminie 7 dni od zawarcia umowy pracę, a w przypadku zmiany terminu - w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zmian.
Należy zaznaczyć, iż przesunięcie terminu wypłaty wynagrodzenia na późniejszy jest uważane za przyjęcie postanowienia mniej korzystnego dla pracownika. Dlatego też zarówno do regulaminu wynagradzania, jak układów zbiorowych pracy stosuje się zasadę wyrażoną w art. 241(13) kodeku pracy, zgodnie z którą postanowienia korzystniejsze zastępują z mocy prawa dotychczasowe warunki umowy o pracę z dniem wejścia w życie układu bądź regulaminu, zaś postanowienia mniej korzystne wprowadza się w drodze wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę. W takiej sytuacji przy wypowiadaniu warunków umów o pracę nie mają zastosowania przepisy ograniczające dopuszczalność wypowiedzenia umowy.