14) Obowiązki ciążące na pracodawcy zobowiązanym do wypłaty świadczeń w razie choroby pracownika
Pracodawca, będący płatnikiem świadczeń w razie choroby pracownika, ma szereg ustawowych obowiązków. Należą do nich:
- wypłata wynagrodzenia określonego w art. 92 § 1 kodeksu pracy,
- gromadzenie niezbędnych dowodów stanowiących podstawę do przyznania i wypłaty świadczeń,
- ustalanie prawa do zasiłków określonych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2010 r. Nr 77 poz. 512 ze zm.) - ustalanie prawa do zasiłków określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009 r. Nr 167 poz. 1322 ze zm.)- wypłaty świadczeń w terminach przyjętych dla wypłaty wynagrodzeń lub dochodów (art. 64 ust. 1 u.ś.p.),
- wypłaty odsetek w wysokości i na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w przypadku nieterminowo dokonanej wypłaty świadczeń (art. 64 ust. 2 u.ś.p.),
- wstrzymanie wypłaty świadczenia w przypadku stwierdzenia, że prawo do zasiłku ustało albo że prawo takie w ogóle nie istniało (art. 66 ust. 1 u.ś.p.),
- oznaczanie dat wpływu na wszystkich dokumentach przedłożonych przez ubezpieczonego (zaświadczeniach lekarskich ZUS ZLA, innych zaświadczeniach lekarskich, wnioskach o wypłatę zasiłków, a także innych dowodach), przy czym obowiązek ten wynika jedynie pośrednio z przepisów u.ś.p., bowiem oznaczenie daty wpływu ww. dokumentów jest istotne z punktu widzenia oceny, czy płatnik zachował termin wypłaty świadczeń, a więc:
a. czy jest ewentualnie zobowiązany do wypłaty odsetek z tytułu opóźnienia (art. 64 u.ś.p.) oraz
b. czy roszczenie o wypłatę świadczenia nie uległo przedawnieniu (art. 67 u.ś.p.),
- przeprowadzanie kontroli ubezpieczonych co do prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem (art. 68 u.ś.p.; szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich; Dz. U. 1999 r. Nr 65 poz. 743),
- doręczanie ubezpieczonemu druku wniosku o przedłużenie okresu wypłaty zasiłku chorobowego (druk ZUS Z-21) najpóźniej na 60 dni przed zakończeniem podstawowego okresu zasiłkowego, wraz z pouczeniem ubezpieczonego o dalszym trybie załatwienia wniosku (wzór wniosku ZUS Z-21 stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; Dz. U. 1999 r. Nr 65 poz. 742 ze zm.)- prowadzenia kart zasiłkowych i list płatniczych (§ 24 i § 23 rozporządzenia w sprawie przyznania i wypłaty zasiłków).
W celu realizacji swoich obowiązków, płatnik ma również możliwość zwrócenia się do ZUS o przeprowadzenie kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich dla celów wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy (art. 59 ust. 12 u.ś.p.) oraz wystąpienia z wnioskiem do ZUS o ustalenie uprawnień do świadczeń przysługujących ubezpieczonemu (art. 63 ust. 2 u.ś.p).