Prawo pracy i ubezpieczenia

Wynagrodzenia za pracę i świadczenia związane z pracą

Regulamin wynagradzania, układy zbiorowe pracy lub inne obowiązujące w zakładzie pracy przepisy płacowe mogą przewidywać obok wynagrodzenia zasadniczego różne rodzaje dodatków, które mają charakter wynagrodzenia za dodatkowe czynności w ramach stosunku pracy, nie objęte podstawowymi zasadami wynagradzania np. dodatki funkcyjne, dodatek za opiekę nad szkoleniem praktykantów (uczniów).
Dodatek za szkolenie praktykantów może być przyznany na okres stały w umowie o pracę lub na czas ściśle określony. Zmiana ustalonej w umowie wysokości dodatku na niekorzyść pracownika lub pozbawienie tego dodatku może nastąpić jedynie na podstawie porozumienia stron lub w drodze wypowiedzenia warunków pracy i płacy. Inna jest natomiast sytuacja wówczas, gdy zakład pracy przyznał dodatek na czas ściśle określony. W takim bowiem przypadku nadejście ustalonego terminu powoduje utratę przez pracownika pobieranego dodatku bez potrzeby jego wypowiadania.