Przepisy dotyczące leczenia krwią zawiera rozporządzenie, które weszło w życie 19 stycznia 2013.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. 2013 poz. 5).

 

Akt dotyczy leczenia krwią w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.

Określa przede wszystkim: zadania kierownika podmiotu, ordynatora oddziału lub innej osoby kierującej jednostką lub komórką organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu , lekarzy i pielęgniarek (położnych); sposób powoływania banku krwi w podmiocie leczniczym oraz jego lokalizację i organizację pracy; sposób sprawowania nadzoru nad działaniem banku krwi w podmiocie leczniczym oraz nad stosowaniem leczenia krwią i jej składnikami w tym podmiocie.

Lekarz obecnie jest odpowiedzialny

-za ustalenie wskazań do przetoczenia;

-identyfikację biorcy,

-kontrolę dokumentacji medycznej przed przetoczeniem;

-zabieg przetoczenia;

-prawidłowe udokumentowanie zabiegu przetoczenia;

-sporządzanie raportów o nie przewidzialnych zdarzeniach związanych z przetoczeniem krwi.

Ponadto kierownik podmiotu leczniczego wyznaczy lekarza specjalistę w dziedzinie transfuzjologii klinicznej jako lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią. Kierownik placówki, w której krew i jej składniki są przetaczane w więcej niż czterech jednostkach lub komórkach organizacyjnych, powoła komitet transfuzjologiczny, w celu:

-rozwiązywania problemów dotyczących leczenia krwią i jej składnikami;

-rozwiązywania problemów związanych z gospodarką krwią;

-sprawowania nadzoru nad leczeniem krwią i jej składnikami.

W jego skład wejdą:

-ordynatorzy lub inne osoby kierujące jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, w których często przetacza się krew, lub ich zastępcy; l

- lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią;

-anestezjolog;

-kierownik pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej;

-pielęgniarka (położna) dokonująca przetoczeń;

-kierownik banku krwi.

Akt określa też szczegółowo organizację: leczenia krwią, banku krwi, pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej.

Zawiera ponadto regulacje odnoszące się do czuwania nad bezpieczeństwem krwi.

W przepisach przejściowych zapisano z kolei, że do 31 grudnia 2015 r. na stanowisku kierownika pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej może być zatrudniona:

-osoba zatrudniona na tym stanowisku w dniu wejścia w życie rozporządzenia nieposiadająca kwalifikacji, o których mowa w § 28 ust. 1 i 2 (czyli w przypadku diagnosty laboratoryjnego - posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;

- lekarz powinien być specjalistą w dziedzinie transfuzjologii klinicznej; kierownik musi też posiadać odpowiednie zaświadczenie oraz co najmniej dwuletnią praktykę w wykonywaniu badań immunohematologicznych), lub diagnosta laboratoryjny posiadający co najmniej specjalizację I stopnia z diagnostyki laboratoryjnej lub analityki klinicznej oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu badań serologicznych - pod warunkiem, że osoba taka posiada zaświadczenie uprawniające do wykonywania badań i autoryzacji wyników.