8 stycznia 2013 roku , opublikowana została regulacja, która ma zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich wytwarzanie, zmniejszać negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przygotowywać je do ponownego użycia i wykorzystania.

Mowa o ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). W akcie tym uregulowano obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej. Wprowadzono też nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker), czy zapobieganie powstawaniu odpadów. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono.

Przewidziane zostały też kary za transport odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru.Wyniosą one od 2.000 do 10.000 złotych. Ustawa ta wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą gospodarki odpadami w UE.