Od 29 listopada br. obowiązuje nowela zmieniająca przepisy dotyczące udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Zmiany odnoszą się do przyznawania pomocy w ramach: działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, działania V.2 Trasy rowerowe.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2012 poz. 1330) opublikowano 28 listopada br.
 


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

z dnia 16 listopada 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. Nr 187, poz. 1152, z 2009 r. Nr 138, poz. 1129 oraz z 2011 r. Nr 210, poz. 1256) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) prowadzeniu badań naukowych w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) i prac rozwojowych w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy, z wyłączeniem świadczenia usług badawczych, lub”;
2) w § 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencja, w ramach działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
1) budowy i innych robót budowlanych oraz nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej, sprzętu i wyposażenia na potrzeby regionalnej telekomunikacyjnej sieci szkieletowej, w celu zapewnienia możliwości korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu;
2) opracowania i organizacji szkoleń dla osób nieposiadających umiejętności korzystania z technologii komputerowych i niemających dostępu do Internetu w Polsce Wschodniej.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przez nabycie środków trwałych rozumie się również przyjęcie ich do używania na podstawie umowy, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), jeżeli zgodnie z tymi przepisami środki te zalicza się do aktywów trwałych beneficjenta.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wielkość wsparcia może wynosić do 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przy czym wsparcie jest udzielane pod warunkiem, że wszystkim przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zapewniony zostanie na równych zasadach dostęp hurtowy do infrastruktury wytworzonej w ramach projektu, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.”;
3) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Agencja, w ramach działania V.2 Trasy rowerowe, może udzielić wsparcia podmiotom, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2:
1) na wytyczanie w terenie i oznakowanie tras rowerowych, w tym budowę i przebudowę ścieżek rowerowych oraz inne działania inwestycyjne niezbędne do wytyczenia w terenie spójnej trasy rowerowej, a także na budowę i montaż podstawowej infrastruktury towarzyszącej;
2) na promocję tras rowerowych.
2. Wielkość wsparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może wynosić do 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wsparcie jest udzielane pod warunkiem, że beneficjent nie będzie wykorzystywał infrastruktury, wytworzonej w ramach projektu, do oferowania towarów i usług przez okres co najmniej 10 lat od dnia udzielenia wsparcia, a projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.
3. Wielkość wparcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wsparcie jest udzielane pod warunkiem, że w przypadku wytworzenia bądź nabycia środków trwałych projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia jego realizacji.”.
§ 2. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.