Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, wysokość roszczenia z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu, na jaki umowa została zawarta, nie może przekroczyć wartości ulgi przyznanej abonentowi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Transfuzja krwi - odpowiedzialność lekarska

Przepisy dotyczące leczenia krwią zawiera rozporządzenie, które weszło w życie 19 stycznia 2013.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz. U. 2013 poz. 5).

Firmy będzie można zwolnić z kosztów

W postępowaniu upadłościowym dłużników prowadzących działalność gospodarczą będzie można zwolnić z kosztów sądowych na zasadach ogólnych. Taką regulację wprowadza przyjęty na posiedzeniu RM 8 stycznia br. projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Obecnie wniosek o zwolnienie z kosztów sadowych w postępowaniu upadłościowym mogą złożyć tylko osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Przewidywane rozwiązanie dostosowuje Prawo upadłościowe i naprawcze do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 maja 2012 r. (P 11/2010). TK uznał w nim, że wyłączenie możliwości zwolnienia dłużnika z opłaty sądowej narusza konstytucyjne prawo do sądu. Trybunał podkreślił, że to sąd w każdym przypadku powinien ocenić, czy dłużnik jest w stanie ponieść koszty sądowe.

Nowa ustawa o odpadach

8 stycznia 2013 roku , opublikowana została regulacja, która ma zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich wytwarzanie, zmniejszać negatywne oddziaływanie na środowisko oraz przygotowywać je do ponownego użycia i wykorzystania.

Mowa o ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). W akcie tym uregulowano obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów, sprzedawców i pośredników w obrocie nimi oraz organów administracji publicznej. Wprowadzono też nowe definicje, takie jak: sprzedawca odpadów (dealer), pośrednik w obrocie odpadami (broker), czy zapobieganie powstawaniu odpadów. Niektóre dotychczasowe terminy (np. odzysk, recykling) istotnie zmieniono.

Przewidziane zostały też kary za transport odpadów bez zezwolenia lub wpisu do rejestru.Wyniosą one od 2.000 do 10.000 złotych. Ustawa ta wdraża do polskiego systemu prawnego dyrektywę 2008/98/WE dotyczącą gospodarki odpadami w UE.

 

Nowela Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej

Od 29 listopada br. obowiązuje nowela zmieniająca przepisy dotyczące udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
Zmiany odnoszą się do przyznawania pomocy w ramach: działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, działania V.2 Trasy rowerowe.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Dz. U. 2012 poz. 1330) opublikowano 28 listopada br.