Likwidacja podmiotu energetycznego, a prokura
Kodeks spółek handlowych w przepisach regulujących likwidację każdego z rodzajów i typów spółek stanowi, że otwarcie likwidacji powoduje wygaśnięcie prokury (art. 79 § 1, art. 284 § 1 oraz art. 470 § 1 k.s.h.). Kodeks cywilny także stanowi, wprost, że prokura wygasa wskutek otwarcia likwidacji przedsiębiorcy - podmiotu energetycznego (art. 1097 § 2 k.c.).
W obecnym stanie prawnym oznacza to, że zaistnienie jednej z przyczyn rozwiązania spółki w przedmiocie działalności –energetyka, o przyczynach rozwiązania powoduje z ustawy wygaśnięcie prokury. Nie oznacza to, że na likwidatorach podmiotu energetycznego nie ciąży obowiązek zgłoszenia do sądu rejestrowego wniosku o wykreślenie prokury.
Jednak samo wykreślenie ma charakter jedynie deklaratoryjny. Jeżeli w rejestrze zostało wpisane otwarcie likwidacji, a nie wykreślono prokury, to osoba trzecia nie może powoływać się na treść rejestru sądowego o istnieniu w nim wpisu prokury. Dla zapewnienia pewności obrotu, sąd z urzędu razem z wpisem do rejestru przedsiębiorców otwarcia likwidacji powinien dokonać wpisu polegającego na wykreśleniu prokury.
Wniosek o wykreślenie prokury powinni złożyć likwidatorzy. Wygaśnięcie prokury nie oznacza wygaśnięcia stosunku wewnętrznego łączącego spółkę medyczną prawa handlowego z prokurentem. Likwidatorzy - w zależności od tytułu prawnego, jaki wiązał spółkę z prokurentem - muszą podjąć odrębne czynności mające na celu rozwiązanie stosunku wewnętrznego, jeżeli osobę byłego prokurenta uznają za zbędną w spółce w likwidacji. Praktyka pokazuje, bowiem, że byli prokurenci często zostają ustanowieni pełnomocnikami albo likwidatorami w spółce w likwidacji.
Utrzymanie prokury w fazie likwidacji spółki byłoby trudne z prawnego punktu widzenia, ponieważ zakres prokury ustala wprost ustawa (art. 1091 § 2 k.c.). W okresie likwidacji podmiotu leczniczego musiałoby to doprowadzić do ustawowego ograniczenia zakresu kompetencji prokurentów z uwagi na przepisy Kodeksu spółek handlowych określające zakres czynności likwidacyjnych. W przeciwnym razie prokurent miałby szerszy zakres działania niż likwidatorzy. W praktyce mogłoby to stanowić zagrożenie dla pewności obrotu. W fazie likwidacji rację bytu traci już także zasadniczy cel prokury, którym jest prowadzenie przedsiębiorstwa. W przypadku likwidacji cel ulega zasadniczej zmianie - staje się nim upłynnienie majątku spółki w likwidacji oraz zaspokojenie wierzycieli i podział pozostałego majątku między wspólników spółki „energetycznej”.
Podstawa prawna
Ustawa Kodeks spółek handlowych ( Dz. U. z 2000 Nr 94 poz. 1037 ze zm.)
Ustawa kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.)