Prokura oddzielna i łączna w podmiocie energetycznym
Zgodnie z art. 109 (4) § 1 kodeksu cywilnego prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie. Stąd też wyróżnia się prokurę oddzielną i prokurę łączną. Prokura oddzielna polega na tym, że każdy z ustanowionych przez jednostkę zdrowia prokurentów może samodzielnie wykonywać swoje czynności. Natomiast w przypadku prokury łącznej konieczne jest współdziałanie, co najmniej dwóch prokurentów. Jeśli podmiot chce udzielić prokury łącznej wówczas udziela jej kilku osobom, (co najmniej dwóm) i zaznacza, że udzielona prokura jest łączna.
W razie udzielenia prokury łącznej, prokurenci zobowiązani są ze sobą współdziałać (działać łącznie) na rzecz podmiotu energetycznego. Oznacza to, że wspólne wykonywane zarząd działalnością medyczną wymaga od prokurentów ustalenia poszczególny kompetencji zarządczych. Natomiast w przypadku udzielenia prokury oddzielnej, każdy z prokurentów ma prawo do samodzielnego działania. Udzielenie prokury łącznej wiąże się z ograniczeniem swobody działania poszczególnych prokurentów, gdyż za każdym razem konieczne jest podejmowanie decyzji wspólnie. Prokura łączna ma na celu lepszą ochronę interesów przedsiębiorcy, gdyż prokurenci działający łącznie mogą się wzajemnie kontrolować. Zgłoszenie do rejestru przedsiębiorców przez jednostkę energetyczną udzielającą prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania.
W przypadku składania przez prokurenta oświadczenia woli w imieniu mocodawcy w formie pisemnej, przepis art. 109(9) kc., przewiduje obowiązek ujawnienia faktu, iż działa on, jako prokurent w dwojaki sposób. Przede wszystkim powinno ono nastąpić przez złożenie własnoręcznego podpisu zgodnie z wzorem podpisu znajdującym się w aktach rejestrowych wraz z dopiskiem wskazującym na prokurę. Może to uczynić, zamieszczając przy swoim podpisie zwrot „per procura”, „jako prokurent”, „prokurent” czy też inny ujawniający fakt działania w tym charakterze w sposób niebudzący wątpliwości.
Wymóg podpisania dokumentu we wskazany sposób nie obowiązuje, gdy z treści samego dokumentu obejmującego oświadczenie woli (np. z umowy) wynika, że dana osoba działa jako prokurent. Dopuszczalne jest również, aczkolwiek zbędne, zamieszczenie informacji o prokurze w treści dokumentu i jednocześnie zaznaczenie działania w charakterze prokurenta przez dopisek przy jego podpisie. Pomimo niezgodności podpisu ze wzorem, czy też pomimo nieujawnienia w treści czynności, że dana osoba działa, jako prokurent, czynność ta będzie ważna i skuteczna wobec mocodawcy, o ile dana osoba rzeczywiście jest prokurentem i ujawniła w jakikolwiek sposób, że działa w tym charakterze Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 4 lutego 2010 r. I ACa 338/2009