Kto może być prokurentem w jednostce energetycznej?
Zgodnie z art. 109[2] § 2 kodeksu cywilnego prokurentem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych to możliwość nabywania praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego wskutek własnego działania. Osoba mająca zdolność do czynności prawnych może swym własnym działaniem nabywać i tracić prawa oraz zaciągać zobowiązania. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości. Natomiast osoba pełnoletnia może zostać pozbawiona pełnej zdolności do czynności prawnych wskutek ubezwłasnowolnienia (np. wskutek choroby psychicznej).