ul. Trzebińska,
32-500 Chrzanów

+48 509 876 375
kancelaria@gogojewicz.pl

Wywłaszczenie


Decyzja o wywłaszczeniu musi zawierać ustalenie, na jakie cele nieruchomość jest wywłaszczona (art. 119 ust. 1 pkt 1 u.g.n.). Przepis art. 136 ust. 1 u.g.n. wprowadza ustawowy zakaz używania wywłaszczonych nieruchomości na cel inny niż określony w decyzji bez zgody poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy.
Zakaz ten, stanowiący w istocie uprawnienie do żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, ma charakter prawa konstytucyjnego (art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP; por. wyrok NSA z 29.08.2006 r., I OSK 879/05) .
Przepis art. 136 u.g.n. znajduje zastosowanie do wszelkich wypadków wywłaszczenia nieruchomości, bez względu na podstawę prawną dokonanego wywłaszczenia.

Podstawa prawna
Ustawa o gospodarce nieruchomościami Dz. U z 2018 poz 2204 ze zm.)