ul. Trzebińska,
32-500 Chrzanów

+48 509 876 375
kancelaria@gogojewicz.pl

Prokura, jako sposób zarządzania w przedsiębiorstwie energetycznym

Spis treści

Prokura jest szczególnym rodzaj pełnomocnictwa udzielanego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie energetycznym.  Zgodnie z art. 109(1) kodeksu cywilnego prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę (podmiot gospodarczy) w naszym przypadku podmiot energetyczny, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem tegoż podmiotu.

Zakres ten jest bardzo szeroki, gdyż dotyczy praktycznie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Prokura obejmuje swoim zakresem zarówno czynności sądowe jak i pozasądowe przedsiębiorstwa energetycznego. Czynności pozasądowe to przede wszystkim zawieranie i rozwiązywanie umów, w tym także umów o pracę, czyli mówiąc ogólnie reprezentowanie jednostki energetycznej wobec osób trzecich.
Do czynności pozasądowych można również zaliczyć prowadzenie wewnętrznych spraw jednostki. Z kolei, czynności sądowe to przykładowo - wnoszenie pozwu, ustanowienie pełnomocnictw procesowych, zawieranie ugody w procesie. Należy zauważyć, że tak szeroki zakres uprawnień składających się na prokurę doznaje jednak pewnych wyjątków. Mianowicie zgodnie kodeksu cywilnego prokura nie upoważnia do:
- zbycia podmiotu energetycznego,
- dokonania czynności prawnej, na podstawie, której następuje oddanie podmiotu energetycznego do czasowego korzystania (np. użytkowanie),
- zbywania i obciążania nieruchomości jednostki.
Do tych wszystkich czynności wymagane, bowiem pełnomocnictwo szczególne. Wobec tak szerokiego zakresu kompetencji prokurę należy traktować, jako akt szczególnego zaufania mocodawcy. W związku z powyższym wskazane jest, aby prokury udzielać tylko osobom znanym i godnym zaufania.